Våra Digitala Utbildningar

Videoföreläsningar med beskrivande grafik. Tillgängligt dygnet runt från mobil, surfplatta och dator.

I samtliga utbildningar ingår diskussions- och workshopmaterial.
Videosamtal med föreläsarna  och utförligare arbetsmaterial skräddarsys vid behov.

Skolor


Video-föreläsningar med undervisningsmaterial anpassat efter mål i läroplanen

Diskussions -och workshopmaterial är anpassat efter skolverksamhet på gymnasienivå


Pris: Standardiserat

ESF-projekt,
Kommun & Landsting

Skräddarsydda lösningar efter projektens unika behov

Ämnesval, tillgänglighetsperiod och omfattning av digitala verktyg såsom diskussions -och workshopmaterial, video-kontakt med föreläsare etc anpassas efter projekt.

Pris: Offereras

Företag


Föreläsningar och workshopmaterial anpassat för näringslivet.

Teman:
Arbetsmarknadsintegration
Att arbeta med nyanlända
Kulturmöten på arbetsplatsen
Lagstiftning, rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare.

Pris: Offereras

Våra utbildningar och kurser innehåller vanligen föreläsningar som varvas med diskussionsfrågor och workshops, och vi arbetar utifrån principen att på ett pedagogiskt sätt kombinera teori och praktik. Vi utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och våra utbildningar kräver inga särskilda förkunskaper. Till varje utbildning finns en referenslista med de källor (litteratur, forskning, studier, intervjuer, rapporter m.m.) som föreläsningarna baseras på.
Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör samhälle och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap praktiskt och konkret kan tillämpas. Perspektivet är tvärvetenskapligt, dvs. baserat på flera samhällsvetenskapliga discipliner, så som psykologi, socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, antropologi, etnologi och historia. Vi har höga krav på att förmedla dessa kunskaper på ett lättillgängligt sätt. Samtliga föreläsare har en gedigen ämneskunskap och många års erfarenhet av att föreläsa.

Digitala Utbildningar - olika ämnen

Demo

Vi har öppnat upp tre delmoment av utbildningen Värde- och normkrockar i kulturmötet för demonstration.  Starta demon för att få en känsla för hur våra digitala tjänster ser ut och fungerar.

Spela videoklipp

Arbetsmarknad & integration

Etablering på arbetsmarknaden är vanligen en viktig del i en lyckad integreringsprocess, men det kan vara förenat med utmaningar. I Sverige ställs vanligen krav på en relativt hög utbildningsnivå, samtidigt som många nyanlända har låg eller obefintlig formell utbildning. Hur kan man göra steget in på den svenska arbetsmarknaden enklare? Vilken funktion kan praktik fylla för det syftet? 

Spela videoklipp

Länderkunskap


I de här utbildningarna lyfter vi aspekter som är relevanta i samband med migrationen från fyra av de länder varifrån flest människor söker sig till Sverige; Syrien, Afghanistan, Eritrea, och Somalia.

Varför beslutar sig människor för att lämna landet? Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse?

Spela videoklipp

Kulturella möten; grundläggande perspektiv

Här belyser vi bl.a. möten mellan klansamhällen och statssamhällen (där individen står i fokus), kunskaper om specifika länder, beslutsfattande i relation till mångkulturella arbetsplatser och diskriminering. Oavsett var man lägger fokus är en central aspekt hos dessa utbildningar att genom föreläsningar och workshops ge en ökad kompetens i möten mellan kulturer samt hantering av svåra kulturkrockar.

Spela videoklipp

Kulturella möten i sjukvården

Kulturella normer och beteendemönster har relevans för möten inom sjukvården, likaså spelar kulturella faktorer stor roll för hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar. 

Denna utbildning riktar sig till anställda inom sjukvården i syfte att höja kompetensen kring hantering av kulturmöten och kulturkrockar i deras vardagliga arbetsmiljö. 

Spela videoklipp

Migration, kulturmöten & psykisk ohälsa

2015 meddelade Socialstyrelsen att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Dessutom medför ofta exil­-situationen, asylprocessen och etableringsfasen stora påfrestningar med konsekvenser för människors hälsa och välmående.

Spela videoklipp

Hedersrelaterat våld & förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är inget nytt fenomen i Sverige, men på senare tid har frågan blivit högaktuell i den offentliga debatten. Men vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck, och vad beror det på? Är det som mäns våld mot kvinnor i allmänhet, eller finns det skillnader? Våra utbildningar klargör dylika frågor samt landar i det kanske viktigaste – hur man arbetar preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Spela videoklipp

Våldsbejakande Extremism

Utmaningar rörande våldsbejakande extremism förekommer i både stora och små kommuner runt om i Sverige, men vad innebär det? Vi lyfter sådant som ideologi, vad en radikaliseringsprocess innebär, och hur man kan arbeta preventivt.

Scroll to Top