Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Demoutbildning

ESF Kompetensutveckling Småland

Fördomar och stereotyper i kulturmötet

Vi lyfter den roll som fördomar och stereotyper kan spela i kulturmöten. Skapandet av stereotyper är en viktig del av människans sätt att fungera psykologiskt – vi behöver förenklingar, generaliseringar och kategorier för att hantera och organisera världen. Samtidigt kan stereotyper och fördomar bidra till negativa attityder och kollektivt skuldbeläggande. I arbetet mot fördomar fokuserar vi på självmedvetenhet, komplext tänkande, teorier kring identitet, samt vikten av att föra en kritisk diskussion på ett konstruktivt sätt.

Rekrytering, fördomar och bias

I rekryteringssammanhang är ett vanligt begrepp kompetensbaserad rekrytering (KBR). Tanken med KBR är att undvika de negativa konsekvenser som kan följa på en rekrytering baserad på magkänsla. Samtidigt visar forskning att vi oavsett rekryteringsmetod ständigt är påverkade av förutfattade meningar och bias under hela processen: från utformningen av kravprofil, till genomgång av ansökningar, urval, gallring, fysiska möten och intervjuer. Vi ger olika exempel på hur man kan arbeta med dessa utmaningar och öppna upp för en ökad mångfald och en inkluderande arbetsplats

Syn på kompetens

Det finns olika sätt att se på kompetens. Vilka utbildningar, erfarenheter, färdigheter och kunskaper är värdefulla eller relevanta i olika sammanhang och varför? När man anställer, ska man söka en person som på olika sätt passar in och liknar de övriga i arbetslaget, eller ska man försöka hitta någon som tillför något nytt? Vi tar upp begreppen Growth mindset kontra fixed mindset: avgör genetiken en persons förmågor (intellekt, egenskaper, fallenhet), eller kan man själv påverka sin kapacitet? Beroende på hur man ser på detta får det konsekvenser för verksamheten man arbetar inom. Vi diskuterar också vilka kompetenser som kan bli mer eftertraktade i framtiden och ger exempel från aktuell forskning.

Handledarskap, språk och kultur

Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan ibland påverka möjligheten att utvecklas i sin praktik- eller yrkesroll. I den här delen av utbildningen fokuserar vi på språk, socialt samspel och kommunikation. Vi diskuterar olika faktorer som underlättar språkinlärning, visar hur man kan ge språkligt stöd till praktikanter på olika sätt, samt hur man kan skapa delaktighet och motivation i det här sammanhanget. Slutligen belyser vi också språkets betydelse för att bli en del av ett arbetslag. Hur gör man exempelvis för att inkludera praktikanten i det sociala samspelet, och hur hanterar man norm- eller kulturkrockar i det här sammanhanget? Vi diskuterar olika metoder och ger förslag på inkluderande sätt att arbeta.
Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Digital Utbildning Innehåll

Fördomar och stereotyper - smakprov
Rekrytering, fördomar och bias - smakprov
Syn på kompetens - smakprov
Handledarskap, språk och kultur - smakprov
Scroll to Top