Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Jobb i sikte: Kulturmöten, migration och psykisk ohälsa

Kulturmöten och psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien

Det finns betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Exempelvis kan det handla om föreställningar kring tillståndets allvar och/eller realitet, huruvida det är kroppsligt eller ”själsligt”, om det är förknippat med stigma och tabu, samt tänkbara naturliga eller övernaturliga orsaker.

Kulturella förståelser av hälsoproblem har reella konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar. Med exempel hämtade från Afghanistan, Somalia och Syrien synliggör vi vanliga föreställningar, begrepp och förhållningsätt.

Lidandespråk över kulturgränserna

Vi diskuterar lidandespråk – idiomatiska uttryck för negativa känslotillstånd – och visar hur dessa kan se olika ut över kulturgränserna. I fokus återfinns också vardagliga kulturmötessituationer och vi diskuterar hur kan man närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt, samt olika sätt att skapa förtroende i mötet. Syftet är att stärka kompetens och medvetenhet i kulturella möten.

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. Hur är det möjligt att förstå varandra över kulturgränserna? Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbal respektive icke-verbala kommunikationsformer, muntliga och skriftliga språkkulturer, samt så kallade hög- och lågkontextkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.

Tidsomfattning: ca 1 h 15 min

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Scroll to Top