Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Kulturmöten och beslutsfattande: mångkulturella arbetsmiljöer

Region Västmanland HR – ​Halvdagsutbildning nr 1

Klanen, släkten, och kollektivistiska strukturers betydelse

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. För att möjliggöra en trygg miljö som uppmärksammar alla elevers behov är det viktigt att medvetandegöra skillnader som kan finnas i jämförelse med Sverige – ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner.

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. För att motverka att utlandsfödda elever känner sig förbisedda och marginaliserade, är det viktigt att lärare utvecklar sin interkulturella kommunikation. Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbal respektive icke-verbala kommunikationsformer, muntliga och skriftliga språkkulturer, samt så kallade hög- och lågkontextkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.

Värde- och normkrockar i kulturmötet

Självreflektion är centralt i skapandet av en trygg identitet i relation till det egna kulturarvet. En sådan medvetenhet underlättar när det uppstår ”krockar” i mötet med personer med andra kulturella bakgrunder. Därför frågar vi oss vad en ”svensk” kultur innebära, och vilka utmaningar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Hur kan vi förhålla oss inkluderande till kulturella skillnader och motverka diskriminering? Vi diskuterar tillsammans med deltagare vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet.

Tidsomfattning: ca 3 timmar

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Scroll to Top