Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Ludvika kommun - samhällsorienteringen
Möter över kulturgränser: utmaningar och möjligheter

Religion i Sverige

Sverige påstås ofta vara världens mest sekulära land. Men hur ser egentligen majoritetsbefolkningen i Sverige på sådant som rör religion, religiösa människor, högtider, praktiker och föreställningar? Varför uppfattas Buddhism, yoga och österländsk mystik som något spännande och positivt, medan islam ofta framställs som främmande, bakåtsträvande och hotfullt? Föreläsningen försöker urskilja idéer och föreställningar kring religion i Sverige idag, och hur de kan problematiseras för att hantera kulturkrockar på ett bra sätt.

Sverige & demokratin

Sverige har en av världens mest välfungerande demokratier, men vad innebär den egentligen? Vi synliggör hur den svenska demokratin är konstruerad utifrån olika maktfördelningsprinciper. Exempelvis hur makt fördelas över olika statliga aktörer, men även hur institutioner som rättsväsende, oberoende media och civilsamhället är centrala för demokratins välmående. Slutligen synliggör vi hur demokratiska normer och värderingar påverkar människor i deras vardag.

Synen på arbete

Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Föreläsningen lyfter synen på arbete, hur ser man på kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder, religion och status? Det senare granskas utifrån ett normkritiskt perspektiv och vi synliggör likheter och skillnader kopplade till föreställningar i en svensk majoritetskultur. Hur kan vi arbeta för att främja likabehandling?

Vi tittar även på sysselsättning kopplat till yrkesområden. Vilka branscher behöver anställa, och vilka konsekvenser kan det få för nyanlända på arbetsmarknaden? Med några positiva exempel synliggör vi vinsterna med ett inkluderande arbetssätt.

Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen

Hur ska man i sin yrkesroll förhålla sig till de utmaningar som kan uppkomma i en mångkulturell eller mångreligiös miljö? Vi ger exempel på situationer där det är viktigt att fatta välgrundade beslut. En grundläggande fråga handlar om i vilken mån det är möjligt att ge utrymme för religiösa praktiker, preferenser och föreställningar på olika platser och inom olika yrkesroller. Hur gör man exempelvis när det gäller ledighet vid religiösa högtider, eller i samband med bön? Hur kan man hantera en förfrågan om speciella arbetskläder? Diskussionen tar utgångspunkt i diskrimineringslagen, men vi försöker också synliggöra underliggande värdekrockar och knepiga gränsdragningsproblem.

Syftet med workshopen är att utifrån några konkreta övningar stärka deltagarnas förmåga att fatta egna informerade beslut när det gäller mångkulturella dilemman. Vi diskuterar hur en bra arbetsmiljö skapas.

Tidsomfattning: 5-6 timmar (inklusive pauser)

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Scroll to Top