Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Ludvika kommun - samhällsorienteringen
Möter över kulturgränser: utmaningar och möjligheter - två heldagsutbildningar

Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Uppfostran över kulturgränserna

Här diskuterar vi olikheter i synen på uppfostran. Hur ser man på barn och unga inom olika kulturer? Ämnet berörs utifrån kollektivism/individualism, könsnormer och olika familjetyper. Gemensamt för alla uppfostringsmetoder är att man vill att de ska genera en välfungerande vuxen människa, men vad det innebär skiljer sig åt. Vi diskuterar hur man utifrån denna kunskap kan reflektera kring svenska normer gällande familjens struktur och funktion. Vad tar vi för givet?

Interkulturell kommunikation

Hur är det möjligt att förstå varandra över kulturgränserna? Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbal respektive icke-verbala kommunikationsformer, muntliga och skriftliga språkkulturer, samt så kallade hög- och lågkontextkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.

Värde- och normkrockar i kulturmötet

Vad kan en ”svensk” kultur innebära, och vilka utmaningar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vi diskuterar tillsammans med deltagare vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet.

Vi behandlar därefter kulturella möten med underliggande värdekrockar och knepiga gränsdragningsproblem. I vilken utsträckning bör man tillgodose religiösa eller kulturella önskemål i möten och bemötande? Ska man exempelvis vara öppen för olika sätt att hälsa? Vad händer när önskemål krockar med jämställdhetsnormer? Deltagare får möjlighet att diskutera värde- och normkrockar i sina yrkesroller och dela erfarenheter med varandra. Vi avslutar med exempel på vad som är viktigt att tänka på i det praktiska arbetet kring värderingar.

Fördomar och stereotyper i kulturmötet

Vi lyfter den roll som fördomar och stereotyper kan spela i kulturmöten. Skapandet av stereotyper är en viktig del av människans sätt att fungera psykologiskt – vi behöver förenklingar, generaliseringar och kategorier för att hantera och organisera världen. Samtidigt kan stereotyper och fördomar bidra till negativa attityder och kollektivt skuldbeläggande. I arbetet mot fördomar fokuserar vi på självmedvetenhet, komplext tänkande, teorier kring identitet, samt vikten av att föra en kritisk diskussion på ett konstruktivt sätt.

Tidsomfattning:  5-6 timmar (med pauser)

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Scroll to Top