Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Interkulturell kommunikation, kulturmöten och psykisk ohälsa

Exempel på utbildning: För samarbetspartners

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. Hur är det möjligt att förstå varandra över kulturgränserna? Vi berör olika aspekter av den interkulturella kommunikationen, såsom verbal respektive icke-verbala kommunikationsformer, muntliga och skriftliga språkkulturer, samt så kallade hög- och lågkontextkulturer. Vi diskuterar vanliga kulturkrockar kopplade till avstånd, ögonkontakt, beröring, m.m., och visar på känslornas viktiga roll i kulturmötet.

Kulturmöten och psykisk ohälsa ​

Det finns betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Exempelvis kan det handla om föreställningar kring tillståndets allvar och/eller realitet, huruvida det är kroppsligt eller ”själsligt”, om det är förknippat med stigma och tabu, samt tänkbara naturliga eller övernaturliga orsaker. 

Kulturella förståelser av hälsoproblem har reella konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar. Med exempel hämtade från Afghanistan, Somalia och Syrien synliggör vi vanliga föreställningar, begrepp och förhållningsätt. 

Utbildningen berör också lidandespråk – idiomatiska uttryck för negativa känslotillstånd – och visar hur dessa kan se olika ut över kulturgränserna. I fokus återfinns också vardagliga kulturmötessituationer och vi diskuterar hur man kan närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt. Slutligen ger vi några exempel på praktiska förhållningsätt i möten och bemötande, samt vad som är viktigt att tänka på i olika fall.

Tidsomfattning: ca 3,5 timmar

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Scroll to Top